Кристален въздух с аромат на борове!

Обявления

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦАИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЛИЩА, МЕСНОСТИ И ПОДОТДЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ДОБРИНИЩЕ В КОЙТО Е ПЛАНИРАНО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПОЛЗВАНЕ  НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2023Г.

СПРАВКА