Кристален въздух с аромат на борове!

Горска сертификация

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС ДОБРИНИЩЕ”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС ДОБРИНИЩЕ“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ДОБРИНИЩЕ“
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ДОБРИНИЩЕ”
Ссписък на дървесните и недървесни
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ДОБРИНИЩЕ” Добринище, Ноември
Доклад и анализ за резултатите
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДЛС Добринище“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ДОБРИНИЩЕ”
Декларация към Критерий 1.8
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС Добринище
ИНФОРМАЦИЯ за землища и местности, в които е предвидено ползване през 2022 г.
АНАЛИЗ на резултатите от проведения Мониторинг в ТП ДГС Добринище през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателните екологични и социални ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности.
Резюме на анализ на извършеният мониторинг през 2020 г.
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Добринище
Информация по подотдели и местности за планираното ползване през 2021 г.
Анализ на положителните и отрицателните ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Извадка от горскостопански план на ТП ДГС Добринище
Aнализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Добринище11 през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Добринище
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Добринище
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС ДОБРИНИЩЕ“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Добринище
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Добринище“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Добринище срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности