Кристален въздух с аромат на борове!

На стопанството

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ДОБРИНИЩЕ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Добринище за 20г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Добринище за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ДОБРИНИЩЕ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Добринище за 2021.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Добринище за 2020.
Тръжен регламент за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина при ТП ДГС Добринище
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Добринище за 2019.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Добринище за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Добринище за 2017г.