Кристален въздух с аромат на борове!

Новини и актуална информация

Важно

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС Добринище“

Държавно горско стопанство „Добринище” е основано през 1936 г.

Разположено е в подножието на Северен Пирин.

Релефът е типично планински.

Надморската височина е в границите от 588 до 1957 метра.

Хидрографската мрежа е представена от реките Места и нейните по-големи притоци Глазне, Добринишка и Ретиже.

Общата площ на държавните горски територии е 10 476 ха, като 43% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 57%.

Преобладават иглолистните гори от бял бор, черен бор, смърч, ела и бяла мура.

Широколистните гори са представени от зимен дъб, бук и габър.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 17 692 куб.м.

Стопанството разполага с горския разсадник „Горните поляни“ с площ от 2,4 дка. В ДГС „Добринище“ е обособен държавен дивечовъден участък с площ от 1 713 ха.

Основен вид дивеч са сърната, дивата свиня и заекът.

Дребният дивеч е представен от планинския кеклик. 

Сред защитените природни забележителности са скалното образувание Пиростията край с. Добринище, водопадът Свети Никола в подножието на Пирин между Банско и Добринище, както и историческата местност Момина кула над р. Места при с. Кремен.

Местни легенди разказват, че името Добринище произлиза от „добри неща”, т.е. даровете, които Бог е дал на хората под формата на минерални извори, гори и реки.

Благоприятното географско положение на района и изобилието на минерални води са способствали заселването му още в древността, за което свидетелстват многобройните находки, открити при разкопките в м. Св. Никола. Днес Добринище е един от универсалните курорти в България и изходен пункт за някои от най-красивите части на Национален парк „Пирин“ – вр. Безбог, Попово езеро, Кременски и Самодивски езера и много други. Живописните селища Обидим и Кремен са особено подходящи за селски туризъм. 

Адрес: гр. Добринище 2727, Област Благоевград

ул. „Иван Козарев“ № 9

тел: 07447/ 23 21

dgsdobrinishte@abv.bg

https://dgs-dobrinishte.uzdp.bg

Виж още